نخستین روز بیست‌ و یکمین نمایشگاه مطبوعات ایران
نخستین روز بیست‌ و یکمین نمایشگاه مطبوعات ایران
آماده سازی بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات