نمایشگاه چهلمین سالگرد دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس همدان
نمایشگاه چهلمین سالگرد دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس همدان
 نمایش خیابانی "پروانه های منتظر"